ارتباط با کارکنان

ردیف

نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

ردیف

نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

۱

خانم دکتر احمدی

رئیس دانشکده

۱۱

۸۸۹۶۵۶۱۸

۱۹

خانم عرب عامری

مسئول دبیرخانه

۲۰

-

۲

آقای دکتر آزادی

معاون دانشکده

۲۵

۸۸۹۷۲۱۵۹

۲۰

خانم نسرین غفورزاده

مسئول امتحانات

۴۸

۸۸۹۵۹۴۱۶

۳

آقای حاجی زاده

مسئول دفتر

۱۰

۸۸۹۶۵۶۱۸

۲۱

خانم شاهمیرانی

مسئول دبیرخانه هیأت علمی

۴۵

۸۸۹۵۹۷۵۵

۴

خانم دکتر نعمت طاوسی

مدیر گروه روانشناسی

۳۱

۸۸۹۹۴۶۲۴

۲۲

خانم سارجالویی

رئیس امور دانشجویی و فرهنگی

۲۳

۸۸۹۵۹۴۱۷

۵

خانم دکتر عضدالملکی

مدیر گروه مدیریت

۱۳

۸۸۹۹۴۶۲۴

۲۳

خانم مهناز غفورزاده

کارشناس دانشجویی

۲۳

-

۶

خانم دکتر صیاد پور

مدیر پژوهشی و فناوری

۲۴

۸۸۹۷۲۱۵۸

۲۴

آقای مسعود زاده

جمعدار اموال

۲۸

-

۷

خانم مسعودی نسب

رئیس امور اداری و مالی

۲۶

۸۸۹۸۹۴۷۳

۲۵

آقای افراسین

مسئول دفتر اساتید

۴۴

-

۸

خانم چراغی

رئیس اداره آموزش

۵۶

۸۸۹۶۷۹۰۸

۲۶

آقای پارسا

بایگان

۳۶

-

۹

خانم حسن زاده

کارشناس آموزش

۱۷

-

۲۷

انتشارات

_

۴۷

-

۱۰

آقای افتخاری

کارشناس آموزش

۵۳

-

۲۸

بوفه

_

۵۲

-

۱۱

خانم حقی

کارشناس مسئول آموزش

۱۶

-

۲۹

انتظامات

_

۲۹

۸۳۸۴۳۴۸۱

۱۲

آقای عیدی زاده

کارشناس آموزش

۱۴

-

۳۰

آبدارخانه اداری

_

۱۲

 

۱۳

آقای موسوی

کارشناس آموزش

۳۸

-

۳۱

آبدارخانه آموزشی

_

۵۵

 

۱۴

آقای نجفعلی نژاد

کارشناس

فارغ التحصیلا ن

۲۷

-

۳۲

آقای موسی پور

تلفنخانه

۸۸۹۹۸۱۷۹

۸۸۹۹۸۱۷۶

صفر

۸۸۹۷۲۱۵۵

۵۱ الی ۵۷

۸۳۸۴۳۴۸۶

۱۵

خانم قشقاوی

کارشناس امور پژوهشی

۲۴

۸۸۹۷۲۱۵۸

۳۳

آقای قربانی

تاسیسات

۴۱

 

۱۶

آقای سلطانی

مسئول امور مالی

۴۲

۸۸۹۸۹۵۰۰

۳۴

سالن اجتماعات

 

۵۰

 

۱۷

خانم تونج

مسئول کتابخانه

۴۶

۸۸۹۵۹۷۵۴

۳۵

بسیج دانشجویی

_

۵۷

 

۱۸

خانم موسوی خاکستر

متصدی امور فرهنگی

۴۰

۸۸۹۵۹۴۱۷

 

یوسف آباد

 

 

۸۸۷۱۰۱۸۵