عمومی

ثبت نام دوره تابستان ۹۲-۹۳

دانشجویانی که در دوره تابستان 93-92 تاکنون موفق به اخذ واحد نشده اند و یا کمتر از 8 واحد اخذ نموده اند،این انتخاب واحد تا پایان روز دوشنبه مورخ 16/4/93 تمدید می گردد.

ادامه مطلب