عمومی - آرشیو

گزارش از دفتر فرهنگ دانشکده...

بازدید از بیمارستان آیت اله صدر...

با تلاش وکوشش دفتر فرهنگ دانشکده در روز سه شنبه مورخه 21/5/93 در راستای اجرای مصوبات شورای فرهنگی واحد پس از هماهنگی های لازم با بیمارستان آیت ا... صدر بخش جانبازان هشت سال دفاع مقدس ، تعداد 18 نفر از دانشجویان رشته روان شناسی به همراه کارشناس محترم دفتر فرهنگ جهت بازدید اعزام شدند. بنا به گزارش مشارالیه، مسئولین حراست و دکتر میرزایی کارگروه پژوهشی وپزشک روان شناس بیمارستان به استقبال گروه اعزامی آمدند .

ادامه مطلب