عمومی - آرشیو

مراسم سخنرانی با موضوع " منشور اخلاقی در ادارات و محیطهای آموزشی "

مراسم سخنرانی با موضوع " منشور اخلاقی در ادارات و محیطهای آموزشی " توسط سرکار خانم دکتر عصمت مسعودی ندوشن در تاریخ 28/8/92 برگزار گردید. دراین سخنرانی ، اساتید محترم و مدیران گروه و کارمندان و تعدادی از دانشجویان حضور داشتند. سخنران محترم درخصوص منشور اخلاقی - اسلامی به تجزیه و تحلیل انواع اخلاق( نظری و عملی) و تفاوت اصول اخلاقی با اخلاقیات همچنین کارکردهای اخلاق در سطوح اخلاق در سازمانها پرداختند و مطالب ارزنده ای را مطرح نمودند در ادامه شرح کاملی به مفاد محتوای منشور اخلاقی که شامل مصلحت فردی، سازمانی، قانونی، شخصی و حرفه ای تعاریف و توضیحات جامعه را ارائه دادند.همچنین مواردی که موجب نقض اجرایی منشور اخلاقی در سازمانها می شود و نیز نمونه ای از یک منشور اخلاقی و عهدنامه در سازمانهای دانشگاهی قرائت شده و درخاتمه بحث، تاریخچه منشور اخلاقی به منشور کوروش و نیز سوگند سقراط ( در حرفه پزشکی ) پرداخته شد. در خاتمه از شرکت کنندگان در جلسه پذیرایی بعمل آمد.

ادامه مطلب