عمومی - آرشیو

یرگزاری انتخابات علمی و پژوهشی دانشجویی...

انتخابات انجمن های دانشجویی در پنج گروه مدیریت و برنامه ریزی درسی،تکنولوژی آموزشی،روان شناسی عمومی،روان شناسی صنعتی-سازمانی و مشاوره و راهنمایی در آبان ماه سال جاری با حضور نماینده محترم معاونت پژوهشی سرکار خانم لطفی،رئیس محترم دانشکده،مدیر محترم پژوهش دانشکده و مدیران محترم گروه های آموزشی و دانشجویان گرامی برگزار شد.

ادامه مطلب