تاریخ دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

۰۱ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۶۸۱ اخبار آموزشی
تعداد بازدید:۵۴۳
تاریخ دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد به شرح جدول می باشد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

1

مریم امامی

برنامه ریزی درسی

92/11/2

10:00

2

حوریه السادات حسینی

برنامه ریزی درسی

92/11/2

11:00

3

بهسا نجفی

برنامه ریزی درسی

92/11/12

10:00

4

ندا حاجی خانیان

برنامه ریزی درسی

92/11/12

12:00

5

مریم باقری

برنامه ریزی درسی

92/11/12

13:00