قابل توجه دانشجویان محترم

پروپوزال های تصویب شده شورای پژوهشی تاریخ ۹۶/۱۲/۱۴

۲۱ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۴:۴۳ کد : ۱۲۶۹۴ اخبار دانشکده اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۳۸۲۸

پروپوزال های تائید شده دانشجویان ارشد در شورای پژوهشی مورخ ۹۶/۱۲/۱۴ دانشکده.

 

 • پروپوزال خانم سپیده بشول دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی با عنوان «پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس هوش اخلاقی، باورهای ارتباطی و ابعاد روابط موضوعی» به راهنمایی خانم دکتر نسیم نوری، مطرح و تأیید شد
 • پروپوزال خانم معصومه مرادی مهر. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه سرمایه های روان شناختی مثبت و کارآمدی خانواده با رضایت از زندگی» به راهنمایی آقای دکتر محمود نجفی.، مطرح و تأیید شد
 • پروپوزال خانم پریسا رحمتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت با عنوان «رابطه استرس شغلی و سرسختی روان شناختی با رضایت شغلی» به راهنمایی آقای دکتر عباس عبداللهی، مطرح و تأیید شد
 • پروپوزال خانم فاطمه قهاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره راهنمایی با عنوان «رابطه اضطراب و تاب آوری با سلامت روانی در تک فرزندان» به راهنمایی آقای دکتر محمدعلی احمدوند، مطرح و تأیید شد
 • پروپوزال خانم سعیده سلیمانی گرکانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره راهنمایی با عنوان نقش هوش هیجانی و حرمت خود در گرایش به مواد مخدر» به راهنمایی آقای دکتر محمدعلی احمدوند، مطرح و تأیید شد
 • پروپوزال خانم فاطمه پارساپور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی با عنوان «اثربخشی طرحواره درمانگری بر تنیدگی ادراک شده و عاطفه منفی در بیماران قلبی» به راهنمایی آقای دکتر سلمان زارعی، مطرح و تأیید شد
 • پروپوزال آقای کاظم صابونی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «رابطه ابزار وجود با حرمت خود و تاب آوری» به راهنمایی خانم دکتر کبری نصرتی، مطرح و تأیید شد
 • پروپوزال خانم بهناز بهنیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای خستگی زناشویی در رابطه بین حرمت خود و رضامندی زناشویی» به راهنمایی آقای دکترمجتبی تمدنی مطرح و تأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم زینب سلیمی گیلاکجانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت با عنوان «رابطه راهبردهای مقابله با تنیدگی و سبک های هویت با سلامت روانی» به راهنمایی خانم دکترکبری نصرتی، مطرح و تأیید شد.

 

 

 

 • پروپوزال خانم فاطمه مستوفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی با عنوان «نقش واسطه ای امید در رابطه خودشفقت ورزی با رضایت از زندگی» به راهنمایی آقای دکتر سلمان زارعی، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال خانم فرزانه بدرقه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره راهنمایی با عنوان «رابطه مهارتهای زندگی و خود کار آمدی با رضایت زناشویی» به راهنمایی خانم دکتر سولماز دبیری، مطرح و تأیید شد
 • پروپوزال خانم مینا اسماعیلی گنجه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی مشاوره خانواده با عنوان «رابطه وابستگی به شبکه های اجتماعی و طرحواره های سازش نایافته اولیه با طلاق عاطفی» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه نجفلوی، مطرح و تأیید شد
 • پروپوزال خانم زهره ظهراب پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت با عنوان «اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر استرس تحصیلی، اضطراب امتحان و خود نظم جویی تحصیلی دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر عبدالحمیدرضوی، مطرح و تأیید شد
 • پروپوزال خانم مهرناز جامعی مویدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره راهنمایی با عنوان «نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی در نشخوار فکری» به راهنمایی آقای دکتر محمدعلی احمدوند، مطرح و تأیید شد
 • پروپوزال خانم زهرا کرباسیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی با عنوان «رابطه هوش تحلیلی و بی تابی روانی با رضایت شغلی» به راهنمایی آقای دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال خانم پریسا رشوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه ای دستیابی به هدف در رابطه بین هماهنگی خود با هدف و بهزیستی روانشناختی» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی، مطرح و تأیید شد
 • پروپوزال خانم فریبا خدادادی جله کران دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت با عنوان «رابطه بین انگیزه پیشرفت با تاب آوری و شایستگی تحصیلی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر زهره صیادپور، مطرح و تأیید شد
 • پروپوزال خانم نسیم حسن زاده مطوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه معنای زندگی و احساس تنهایی با هویت جنسی.» به راهنمایی خانم دکتر پریسا پرن، مطرح و تأیید شد
 • پروپوزال خانم مریم السادات برزین کروسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره راهنمایی. با عنوان «رابطه طرح واره های سازش نایافته با خودکارآمدی و شادکامی» به راهنمایی آقای دکتر محمدعلی احمدوند، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم ندا عباسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی با عنوان «نقش مهارتهای ارتباطی و رگه های شخصیتی در فرسودگی زناشویی» به راهنمایی آقای دکتر علیرضا ملازاده، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم راضیه سلاح ورزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده. با عنوان رابطه نگرش مذهبی و والدگری با جهت گیری مذهبی فرزندان» به راهنمایی آقای دکتر محمدعلی احمدوند، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم مهتاب سادات حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی با عنوان «نقش واسطه ای سبک های تفکر در رابطه هوش و خلاقیت» به راهنمایی خانم دکتر مرضیه حاجی زادگان، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم زینب آساره دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره توانبخشی با عنوان «پیش بینی رضایت زناشویی و شادکامی بر مبنای مثبت اندیشی و تاب آوری» به راهنمایی خانم دکتر روشنک وصالی محمود، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم راضیه تقی خانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی. با عنوان «اثربخشی آموزش شادکامی بر رضایت از زندگی و سازگاری زناشویی زنان افسرده» به راهنمایی خانم دکترسمیه صالحی مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم منور ملک محمدی گل سفیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره راهنمایی با عنوان «اثربخشی آموزش مهارت های روابط بین فردی و مدیریت تنیدگی بر رفتار سازشی و پیشرفت تحصیلی پسران کم توان ذهنی» به راهنمایی آقای دکترمحمدمصطفوی، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم زهره رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی با عنوان «اثربخشی روان درمانی مثبت بر طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی» به راهنمایی آقای دکتر سعید جهانیان.، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال آقای احمد صیادیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه باورهای فراشناختی و سرسختی روانشناختی با کیفیت زندگی» به راهنمایی آقای دکترمحمدعلی احمدوند.، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم فاطمه حاج حسینی سفیده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی با عنوان «.رابطه شوخ طبعی و تاب آوری با فرسودگی زناشویی» به راهنمایی آقای دکتر سیدعلی محمد موسوی، مطرح و تأیید شد

 

 

 • پروپوزال خانم ملیحه قربانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی با عنوان «نقش تاب آوری بر سلامت روان و کیفیت زندگی» به راهنمایی آقای دکتر علی ملازاده، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال خانم صدیقه قدرتی جلده باخان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی با عنوان «اثربخشی طرحواره درمانگری گروهی بر امیدواری و خود مراقبتی بیماران قلبی» به راهنمایی آقای دکتر سعید جهانیان، مطرح و تأیید شد.