قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

تاریخ و ساعت دفاعیات مرداد ۹۶

۳۱ تیر ۱۳۹۶ | ۱۳:۵۶ کد : ۱۱۹۶۹ اخبار دانشکده اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۱۶۴۲

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ

ساعت

استاد راهنما

داور اول

داور دوم

موضوع پایان نامه

گروه

۱۰

حمیدرضا درویش

۰۱/‏۰۵/‏۹۶‬

۱۴

دکترمهر آیین

دکتر امینه احمدی

دکتر شاه محمدی

رابطه پایگاه اجتماعی افراد بر گرایش به بیمه اختیاری

علوم اجتماعی

۱۳

زینب اسدی

۰۱/‏۰۵/‏۹۶

۹:۱۵

دکتر نوروزی

دکتر گلزاری

دکتر احمدی

تاثیر آزمون تکوینی الکترونیکی بر یادگیری و یاددهی درس عربی پایه هفتم

تکنولوژی آموزشی

۱۵

مریم مزیدآبادی فراهانی

۰۱/‏۰۵/‏۹۶

۸:۳۰

دکتر گلزاری

دکتر نوروزی

حسینی میرصفی

تاثیر تهیه اینفوگرافیک توسط دانش آموزان بر یادگیری و یاددهی درس فیزیک

تکنولوژی آموزشی

۱۶

سمیرا اکبری

۰۱/‏۰۵/‏۹۶

۱۰

دکترگلزاری

دکتر نوروزی

دکترآزادی

اثر بخشی کتابهای الکترونیکی بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی

تکنولوژی

۱۷

زهرا امراللهی مجد

۰۸/‏۰۵/‏۹۶

۹:۳۰

دکترغفاری

دکتر طالب

دکترسمیعی

رابطه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان با بلوغ اجتماعی

برنامه ریزی آموزشی