فهرست پروپوزال های تصویب شده در جلسه مورخ ۹۵/۱۱/۲۳ شورای پژوهشی دانشکده

۰۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۱:۴۰ کد : ۱۱۵۱۰ اخبار دانشکده اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۳۱۰۸

پروپوزال های تائید شده در شورای پژوهشی دانشکده مورخ ۲۳/‏۱۱/‏۹۵‬

 

 • پروپوزال خانم مرضیه سادات ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش واسطه ای طرحواره های سازش نایافته اولیه در رابطه بین شخصیت با سرسختی» به راهنمایی خانم محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم اعظم عیسی خان بیگی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «مفهوم سازی نیمرخ ژنوگرام خانواده های دارای تجربه رابطه فرا زناشویی» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه نجفلوی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فریبا هاشم زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر دلزدگی زناشویی و صمیمیت جنسی» به راهنمایی آقای دکتر جواد خدادادی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم تکتم معصومی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه جو عاطفی خانواده و انگیزش پیشرفت» به راهنمایی آقای دکتر سلمان زارعی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مرضیه جعفر نژاد فرد جهرمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «رابطه مهارتهای ارتباطی با ابتکار و نوآوری شغلی معلمان» به راهنمایی آقای دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم منصوره کاظمی بیدهندی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان رابطه مهارتهای فن آوری اطلاعات و ارتباطلت با کارکردهای اجتماعی و انطباقی و وابستگی بین فردی دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای رضا علی طالبی امیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «آسیب شناسی فرایند آموزش منابع انسانی: کاربرد مدل رفتار برنامه ریزی شده» به راهنمایی آقای دکتر نادر سلیمانی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه یزدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تحلیل محتوای کتاب پیام های آسمانی پایه هشتم از لحاظ توجه به هدف های درسی» به راهنمایی خانم دکتر مریم موسوی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم شیرین اسمعیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «رابطه انگیزش درونی و بیرونی با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر» به راهنمایی آقای دکتر حسین قاسم پور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهره سعد نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «بررسی جنگ تحمیلی و دستاوردهای آن در عرصه تربیت مدیران» به راهنمایی آقای دکتر نادر سلیمانی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا افشان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای مجید چناپارچی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «اثر بخشی آموزش حل تعارض با رویکرد شناختی – رفتاری بر تعارض زناشویی و صمیمیت والدین دارای فرزند مبتلا به سرطان» به راهنمایی آقای دکتر محمد علی احمدوند، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای محمد اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش نارسایی هیجانی و نشخوار فکری در پیش بینی رضایت از زندگی مبتلایان به چاقی» به راهنمایی خانم زهره صیادپور، مطرح و تأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم بتول عسگری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر آموزش مجازی مبتنی بر ویدئوکست بر انگیزه پیشرفت و خلاقیت» به راهنمایی خانم دکتر زهرا طالب، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم بیتا یزدانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای طرحواره های سازش نایافته اولیه در رابطه میان سبک های دلبستگی و سبک های والدگری با بهزیستی روان شناختی» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال خانم سعیده سفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «سبک دلبستگی و کمال گرایی در مادران و. فرزندان» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه نجفلوی، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال خانم رعنا روان پارسا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «ویژگی های روان سنجی سیاهه حرمت خود کودکان» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سمیه آقاباباپور خرد مردی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره با عنوان «نقش میانجی خود تمایز یافتگی در رابطه تاب آوری و دلزدگی زناشویی» به راهنمایی آقای دکتر سلمان زارعی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زینب کرانیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه تمایز یافتگی خود و حس انسجام روانی با کیفیت زندگی» به راهنمایی خانم دکتر جمیله زارعی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم عسگری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر الگوی طراحی و آموزشی کیلپتریک بر یادگیری علوم و رابطه آن با تفکر انتقادی» به راهنمایی آقای دکتر حسن رستگارپور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای علیرضا کربلایی میرزا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «مطالعه رابطه نقش مدیریت دانش با استفاده از ابزارهای الکترونیکی در مدارس با اثر بخشی آموزش» به راهنمایی آقای دکتر حسن رستگارپور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم محبوبه معظمی گودرزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «بررسی تاثیر فضای مجازی بر سبک زندگی زنان» به راهنمایی آقای دکتر داود دعاگویان، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای صادق ولیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «بررسی نقش وزارت آموزش و پرورش در دوران جنگ تحمیلی» به راهنمایی آقای دکتر نادر سلیمانی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم ویدا فر مهینی فراهانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه رشد حرفه ای و کمال گرایی معلمان» به راهنمایی آقای دکتر قاسم پور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم اعظم حیدرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تحلیل محتوای کتاب درسی کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم از لحاظ توجه به مولفه های کارآفرینی» به راهنمایی آقای دکتر سمیعی زفرقندی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم معصومه علمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «مطالعه اثر فناوری اطلاعات در فرایند یاددهی و یادگیری از دیدگاه آموزگاران شهر تهران» به راهنمایی آقای دکتر حسن رستگار پور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نرگس سمیع پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر برنامه تلفیقی آموزش هنر در ریاضی بر بهبود ناتوانی های یادگیری و بدفهمی» به راهنمایی خانم اشرف السادات حسینی میرصفی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای رامین عبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی با عنوان «نقش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری بر اشتراک گذاری دانش بر اساس مدل لین» به راهنمایی خانم دکتر شاه محمدی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای سید احمد رضا سادات حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر نادر سلیمانی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال مژگان گیتی پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «رابطه بین سواد اطلاعاتی و تحریف های شناختی با یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر قدسی احقر، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال مهدی ذکایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «رابطه بین رشوه و روابط غیر رسمی در نظام اداری، مورد مطالعه شهرداری تهران» به راهنمایی آقای دکتر سینا کلهر، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال مهدیه فولادزاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر بر یادگیری» به راهنمایی آقای دکتر داریوش نوروزی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال مریم خوش طینت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر آسیب های اجتماعی بر یادگیری کودکان پیش دبستانی شهر تهران» به راهنمایی آقای دکتر محمد نوریان، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال حسنقلی لطیفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «تاثیر کیفیت زندگی خوابگاهی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان» به راهنمایی آقای دکتر مجید استوار، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال اعظم احمدی دریا کناری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر سواد رسانه ای به مثابه فرصت یا تهدید در عملکرد حرفه ای معلمان» به راهنمایی آقای دکتر حسین قاسم پور مقدم، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال محمد علی روزیخواه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر آموزش به روش کورل بر پیشرفت تحصیلی ریاضی» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد.

 

 

 

 • پروپوزال جعفر بنیادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر سبک های مدیریت آموزشی بر سطح نوآوری دبیران» به راهنمایی خانم دکتر گل بابایی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال مهسا شمس محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «نیازسنجی آموزشی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی» به راهنمایی آقای دکتر محمد نوریان، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال حدیثه پهلوان زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «تاثیر فساد مالی سیستمی بر ریسک سرمایه گذاری» به راهنمایی خانم دکتر سمیه توحیدلو، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال مهدی صالحی کادیجانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «بررسی موانع موثر بر گرایش به باروری و افزایش جمعیت» به راهنمایی آقای دکتر داود دعا گویان، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آزاده حق روستا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تحلیل محتوای کتاب تاریخ ایران و جهان باستان به لحاظ میزان توجه به روش های فعال آموزش، الگوی کاوشگری، ایفای نقش، کارایی تیم» به راهنمایی آقای دکتر مرتضی سمیعی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال سعید شوشتری صحنه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «اثر بخشی برنامه درسی گروه مدیریت و خدمات اجتماعی از لحاظ شایستگی های حرفه ای» به راهنمایی آقای دکتر مرتضی سمیعی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال اعظم غلامی لفوت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «تحولات روابط قدرت در خانواده های ایرانی، مطالعه موردی خانواده های دهه ۴۰،۶۰ و ۸۰» به راهنمایی آقای دکتر سینا کلهر، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال فاطمه هاشمی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه هوش هیجانی و سواد اطلاعاتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر مرتضی سمیعی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال حسن آبیار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «عوامل اجتماعی و فرهنگی تاثیرگذار بر خشونت علیه زنان» به راهنمایی آقای دکتر ساسان ودیعه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال عباس جعفرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تجارت راهبردی مدیریت تبلیغات در دفاع مقدس» به راهنمایی آقای دکتر نادر سلیمانی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال لیلا بنکدار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «بررسی رابطه سبک های هویت و شبکه های اجتماعی با کیفیت زندگی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر قدسی احقر، مطرح و تأیید شد.

 

 

دفتر پژوهشی