اطلاعیه جلسات دفاعیه روز چهاردهم مهر

۱۳ مهر ۱۳۹۵ | ۱۶:۳۰ کد : ۱۰۸۵۴ اخبار دانشکده جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۳۹۸

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ

ساعت

استاد راهنما

داور اول

داور دوم

موضوع پایان نامه

۱

فاطمه شاهبداغی

۹۵/۰۷/۱۴

۹

دکتر احمدی مبارکه

دکتر نوری

دکتر نصرتی

هسته ارزشیابی های خود وکیفیت زندگی

۲

سمیه ایزدی

۹۵/۰۷/۱۴

۱۰

دکتر نعمت طاووسی

دکترنصرتی

دکتر نوری

اثر بخشی درمانگری شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کیفیت زندگی بیماران ام اس

 

۳

الهام مقیمی

۹۵/۰۷/۱۴

۱۴

دکترنعمت طاووسی

دکتر نصرتی

دکتر نوری

ویژگی های روان سنجی فهرست شادکامی پمبرتون

 

۴

فهیمه میرزاخانی

۹۵/۰۷/۱۴

۱۱

دکترخدادادی

دکتر نعمت طاووسی

دکتر نوری

شناسایی عوامل موثربر شکل گیری اعتیاد زنان، یک پژوهش کیفی

۵

سمیه حسینعلی

۹۵/۰۷/۱۴

۱۲

دکتر خدادادی

دکترآزادی

دکتر نوری

نقش شخصیت و صمیمیت زناشویی در پیش بینی سلامت خانواده

۶

مهران افشاری

۹۵/۰۷/۱۴

۱۳

دکتر خدادادی

دکتراحمدی مبارکه

دکترزارعی

اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر تعارض ودلزدگی زناشویی

۷

شاهده شفیعی

۹۵/۰۷/۱۴

۱۵

دکتر لطفی

دکتر زارعی

دکتر احمدی مبارکه

شخصیت، سلامت روانی ورضایت از زندگی در هنرمندان

۸

معصومه کشاورزیان

۹۵/۰۷/۱۴

۱۵:۳۰

دکتر نعمت طاووسی

دکتر لطفی

دکتر عضدالملکی

رابطه سرسختی وفرسودگی شغلی با دردهای عضلانی

 

۸

سمیه حسین پور

۹۵/۰۷/۱۴

۱۶

دکترنعمت طاووسی

دکتر زارعی

دکترجهانیان

نقش سرسختی و خوش بینی درارتباط بین هسته ارزشیابی های خود ورضایت از زندگی

۹

شیوا هداوند خانی

۹۵/۰۷/۱۴

۱۷

دکتر رحیم زاده

دکتر زارعی

دکتر نصرتی

احساس تنهایی و حمایت اجتماعی ادراک شده درآسیب دیدگان اجتماعی

۱۰

ثریا جواهری

۹۵/۰۷/۱۴

۱۸

دکتر رحیم زاده

دکتر احمدی مبارکه

دکتر زارعی

رابطه احساس تنهایی با خود پنداشت و خوداثر بخشی در کودکان